Veidojot apzinātas mācīšanās vidi


Katrs “PALDIES”, pateikts no sirds, ir motivācija turpmākajai rīcībai. Esam saņēmuši oficiālu PALDIES no pedagogu profesionālās pilnveides kursu rīkotājiem – Izglītības uzņēmuma Lielvārds Kompetences centra.  Paldies vārdus no kursa lektoriem dzirdējām ik nodarbībā – par izteiktu viedokli, par dalīšanos pieredzē. Kā jau iepriekš informējām, no 21.septembra līdz 6.novembrim 3 skolotāju…

Lasīt vairāk

Ar skatu nākotnē par apzinātas mācīšanās vidi


Jau vairākus gadus ar lepnumu varam teikt, ka esam skola, kurā mācās visi – gan skolēni, gan pedagogi. Uzsākot šo mācību gadu 12 pedagogi un skolas vadības komanda iesaistījās Izglītības uzņēmuma Lielvārds Kompetences centra profesionālās pilnveides tiešsaistes kursos “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai”. Kā padarīt skolēnu mācīšanos apzinātu? Kā skolā organizēt mācību procesu,…

Lasīt vairāk

Esam skola, kurā mācās visi


Jau 2 mācību gadus Rīgas 69.vidusskola piedalās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (RIIMC) piedāvātajos projektu konkursos saistībā ar kompetenču pieejas ieviešanu skolā. 2019./2020. m.g. skolas projekta pieteikums guva atbalstu no RIIMC, un tādējādi varējām īstenot projektu “Uzdevumi 21. gadsimta prasmēm – atslēga kompetenču pieejai”, lai pilnveidotu pedagogu profesionālās prasmes…

Lasīt vairāk

Iedvesmojamies no kolēģiem


Mūsu skolas pedagogi atzīst, ka 2020./2021.mācību gadā, uzsākot kompetenču pieejā balstīto jauno mācību saturu, ir nepieciešams atšķirīgs mācību darba plānošanas process – blokstundu organizēšana. Noslēdzot RIIMC projektu ““Uzdevumi 21. gadsimta prasmēm – atslēga kompetenču pieejai”, 18.septembrī skolā viesojās Liepājas Raiņa 6.vidusskolas skolotājas L.Katkēviča, D.Brauna, B.Pagraba un Sanita Krastiņa-Ūše, lai dalītos…

Lasīt vairāk

Pedagogu metodiskais darbs turpinās arī attālinātajā darba režīmā


30.aprīlī projekta “Uzdevumi 21. gadsimta prasmēm – atslēga kompetenču pieejai” ietvaros mūsu skolas pedagogi piedalījās tiešsaistes nodarbībā Liepājas Raiņa 6.vidusskolas skolotājas Lauras Katkevičas vadībā, lai dalītos pieredzē ar labās prakses piemēriem par 21.gs. prasmju attīstīšanu skolēniem mācību satura apguvē. Novērtējam un priecājamies par iespēju arī attālinātajā darbā gūt metodiskā darba atbalstu…

Lasīt vairāk

Sniegs + pulkstenis = ?


Šodien, 3.martā, projekta “Uzdevumi 21. gadsimta prasmēm – atslēga kompetenču pieejai” ietvaros turpinājās atklāto stundu vērošana. Pie 1.a klases skolēniem mājturības stundā viesojās skolotājas un 1.a klases audzinātājas Guntas Želninas kolēģi. Pēc vērotās stundas, analizējot tās norisi, skolotāji secināja, ka, izmantojot stundā dažādu domāšanas līmeņa uzdevumus, apvienojot tos ar praktisko…

Lasīt vairāk

Jauns gads, jauni izaicinājumi


3.janvārī skolotāji jauno gadu uzsāka ar aktīvu darbu, lai pilnveidotu savas prasmes mācību līdzekļos esošo uzdevumu pārveidošanā atbilstoši jaunajam mācību saturam un dažādiem skolēnu zināšanu un prasmju līmeņiem. Lekciju un praktisko nodarbību “21.gadsimta prasmju attīstīšana mācību stundā, izmantojot mācību uzdevumu sniegtās iespējas dažādu jomu priekšmetos” vadīja Liepājas Raiņa 6.vidusskolas skolotājas…

Lasīt vairāk

Savstarpējā mācīšanās prasmju pilnveidei


Projekta “Uzdevumi 21. gadsimta prasmēm – atslēga kompetenču pieejai” ietvaros pēc 10.oktobra teorētiskās nodarbības, kurā tika apgūta teorija par dažāda domāšanas līmeņa uzdevumiem, 5. novembrī skolotāji vadīja atklātās stundas, kur īpašu uzmanību veltīja tieši šādu uzdevumu izmantošanai mācīšanās procesā. Stundas vadīja gan sākumskolas, gan pamatskolas pedagogi dažādos mācību jomu priekšmetos…

Lasīt vairāk

No teorijas uz praksi


Ir iesākušās skolēnu rudens brīvdienas. Savukārt skolotājiem tas ir laiks, kad tiek gūtas jaunas zināšanas un prasmes dažādos profesionālās pilnveides kursos, kā arī plānots kompetenču pieejā balstīts mācību saturs. Jau pierasts, ka otrdienu rītos no pulksten astoņiem mūsu skolotāji mācās. Aizvadītajā nedēļā skolotāji strādāja četrās radniecīgu mācību priekšmetu grupās. Kāds…

Lasīt vairāk

Ar domām par jauno mācību saturu


2019.gada 10.oktobrī Rīgas 69.vidusskolā projekta “Uzdevumi 21.gs. prasmēm – atslēga kompetenču pieejai” ietvaros viesojās Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas direktores vietnieks metodiskajā darbā Oskars Kaulēns. O.Kaulēns vadīja teorētisku nodarbību par dažādu domāšanas līmeņu uzdevumiem. Sākumā metodiķis ar piemēriem pamatoja, kādēļ ir svarīgi mācību procesā skolēniem dot iespēju iepazīt un strādāt ar dažādu…

Lasīt vairāk