Metodiskais darbs

Metodiskā darba tēma – “Efektīva mācību stunda”:

2018./2019.m.g.  – “SR (sasniedzamais rezultāts) un AS (atgriezeniskā saite)”

2019./2020.m.g. – “Jēgpilni uzdevumi ceļā uz sasniedzmo rezultātu”

2020./2021.m.g. – “Skolēna atbildības veicināšana mācību stundā SR sasniegšanā”

2021./2022.m.g. –  “Diferenciācija un individualizācija ikdienas mācību procesā skolēnu mācību motivācijas veicināšanai un vēlmei mācīties atbilstoši savām spējām”

Metodiskā darba mērķis – paaugstināt mācību stundas efektivitāti, balstoties uz skolēnam piemērotu mācību stundā sasniedzamo rezultātu un skolotāju sadarbību.

Uzdevumi:

 • Turpināt īstenot jauno pamatizglītības izglītības standartu un mācību programmas 1.,2., 4.,5. un 7.,8. klasēs
 • Organizēt darbu stundās, kas vērsts uz sasniedzamo rezultātu un ikviena skolēna aktīvu līdzdalību mācību procesā.
 • Īstenot skolotāju sadarbību, lai nodrošinātu vienotu pieeju skolēnu prasmju attīstīšanā.
 • Dalīties pieredzē un izvērtēt izaicinājumus jaunā mācību satura ieviešanā.

Metodiskais darbs tiek organizēts gan mācību priekšmetu jomu ietvaros, gan pedagogu savstarpējās mācīšanās grupās.

Mācību priekšmetu jomas: 

 • matemātikas mācību joma,
 • dabaszinību mācību joma,
 • tehnoloģiju mācību joma,
 • valodu mācību joma,
 • sociālā un pilsoniskā mācību joma,
 • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma,
 • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma.

Metodiskā darba virzieni: