Profesionālā pilnveide


Rīgas 69. vidusskolas pedagogi ir pārliecināti, ka mācīties un dalīties ir stilīgi! Kā gan citādi iemācīt skolēniem, ka jāmācās būs visa mūža garumā?

Profesionālajā pilnveidē izmantojam savstarpējo mācīšanos savā slolā – vērojam un analizējam kolēģu stundas, izmantotās pieejas un metodes. Piedalāmies kursos, kas skolā tiek organizēti par skolas attīstībai nozīmīgām tēmām, apmeklējam individuāli vai komandā kursus ārpus skolas atbilstoši katra pedagoga individuālajām vēlmēm un vajadzībām, kā arī tīklojamies ar citām Latvijas skolām.

2017./2018.m.g. skolā notikušās mācības:

 • LU docētājas Ērikas Lankas seminārs par pedagogu profesionālās ētikas jautājumiem
 • Liepājas Izglītības pārvaldes metodiķes Ingas Ekuzes vadītie kursi par VIMALA metodiku – vienaudžu mācīšanos lasītprasmes attīstīšanai
 • Nodarbība par uzdevumi.lv izmantošanu mācību procesā

2018./2019. m.g. skolā notikušās mācības:

 • Nodarbība par Lielvārda digitālajiem mācību resursiem darbā ar soma.lv
 • VITAE mūžizglītības institūta izveidotāja Rolanda Ozola video lekcija un vadītie semināri par efektīvu mācību stundu
 • Rolanda Ozola vadītā ievadnodarbība par starptautisko programmu “Līderis manī”
 • Mārupes vidusskolas direktores vietnieces izglītības jomā Sanitas Zvejas vadītās nodarbības par atgriezenisko saiti un formatīvo vērtēšanu mācību procesā
 • Liepājas 6. vidusskolas direktora Kārļa Strautiņa un Juglas vidusskolas direktores vietnieces Ievas Kalniņas vadītie kursi pedagogiem un skolas tehniskajiem darbiniekiem par 7 veiksmīgu cilvēku paradumiem, kas ir pamatā Franklina Koveja starptautiskajai izglītības programmai “Līderis manī”

2019./2020. m.g. skolā notikušās mācības:

 • Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas direktores vietnieks metodiskajā darbā Oskars Kaulēns projekta Uzdevumi 21.gs. prasmēm – atslēga kompetenču pieejai” ietvaros  vadīja teorētisku nodarbību par dažādu domāšanas līmeņu uzdevumiem.
 • Lekciju un praktisko nodarbību “21.gadsimta prasmju attīstīšana mācību stundā, izmantojot mācību uzdevumu sniegtās iespējas dažādu jomu priekšmetos” vadīja Liepājas Raiņa 6.vidusskolas skolotājas Sanita Krastiņa un Daiga Brauna.
 • Tiešsaistes nodarbība Liepājas Raiņa 6.vidusskolas skolotājas Lauras Katkevičas vadībā, lai dalītos pieredzē ar labās prakses piemēriem par 21.gs. prasmju attīstīšanu skolēniem mācību satura apguvē.
 • Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” izveidotāja Rolanda Ozola seminārs par Franklin Covey pārmaiņu procesu “Līderis manī”.

2020./2021. m.g. skolā notikušās mācības:

 • Liepājas Raiņa 6.vidusskolas pedagogu L.Katkēvičas, D.Braunas, B.Pagrabas un S.Krastiņas-Ūšes atklātās stundas Rīgas 69.vidusskolā RIIMC projekta “Uzdevumi 21. gadsimta prasmēm – atslēga kompetenču pieejai” ietvaros
 • Izglītības uzņēmuma “Lielvārds” Kompetences centra profesionālās pilnveides tiešsaistes kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai”

Tīklošanās pieredze:

 • Dalība Brīvprātīgajā skolu tīklā no 2017. gada – dalība pieredzes apmaiņas semināros, dalība un radošo darbnīcu vadīšana Vasaras universitātēs 2017., 2018., 2019. gadā
 • Sadarbība ar Cēsu Pilsētas vidusskolu, Limbažu 3. vidusskolu un Valmieras 2. vidusskolu, semināra organizēšana Rīgas 69. vidusskolā, nodarbību vadīšana Cēsīs
 • Direktores Ijas Lasmanes sadarbība ar Direktoru Akadēmijā iesaistītajām skolām 2017. – 2019.g. no Raunas, Cēsīm, Alūksnes, Raiskuma, Stalbes, Drabešiem, Nīcas, Grobiņas, Kandavas, Carnikavas un Rīgas.

Pieredzes apmaiņas braucieni uz Latvijas skolām – meistarklases, stundu vērošana un semināri:

 • Cēsu pilsētas pamatskola – 2017., 2018., 2019.g.
 • Nīcas vidusskola – 2018.g.
 • Ventspils 1. pamatskola – 2019.g.
 • Mārupes vidusskola – 2019.g.