Paziņojums par skolas jumta daļas nomu


Lasīt vairāk

Atbalsts komersantiem


Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem Rīgas 69. vidusskola, kas sniegs atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem…

Lasīt vairāk

Paziņojums par videonovērošanu r69vsk teritorijā


Rīgas 69. vidusskola informē, ka: izglītības iestādes teritorijā un pie ieejas ēkā tiek veikta videonovērošana, lai nodrošinātu iestādes leģitīmās intereses, t.sk. noziedzīgu nodarījumu novēršanu vai atklāšanu saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību; personas datu aizsardzības speciālista kontakttālrunis: 67474166; personas datu saņēmēji…

Lasīt vairāk

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Imantas ielā 11A (iznomājamā jumta platība 12 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 093 2156 001, nomas līgumu.


04.11.2019. Rīgas 69. vidusskola  noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Imantas ielā 11A (iznomājamā platība 12 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 093 2156 001,  nomas līgumu ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, reģistrācijas Nr. LV50003050931, nomas maksa  – EUR 363,05 mēnesī, ar termiņu līdz 31.01.2025. 

Lasīt vairāk