Par skolu

Aktuāli!

Lai jaunajā mācību gadā 1. un 5.klašu skolēni sabiedriskajā transportā varētu pārvietoties bez maksas, “Rīgas satiksme” aicina vecākus noformēt Skolēna karti portālā www.eriga.lv

Papildu informācija šeit

Sveicināti Rīgas 69.pamatskolas mājaslapā!

Priecājamies, ka esi šeit! Ieskatu mūsu skolas vērtībās atradīsi un mūsu ikdienu sajutīsi, iepazīstoties ar skolas aktualitātēm. Spied uz “Aktualitātes” un sāc ceļojumu!

Mūs var atrast arī https://www.facebook.com/r69ps

Rīgas 69. pamatskola atrodas Imantas ielā 11a blakus Anniņmuižas parkam. Skolai ir savs ģerbonis, logo, himna, karogs, bibliotēka, aktu un sporta zāle. Skolēniem ir iespēja darboties Skolēnu padomē un Jauniešu līderības skolā Franklin Covey personības pārmaiņu procesa “Līderis manī” ideju iedzīvināšanai, kā arī daudzveidīgos interešu izglītības pulciņos. Skolā ir pieejams psihologs, sociālais pedagogs un logopēds, un koordinators karjeras jautājumos.

Skolas misija – nodrošināt mūsdienīgu, kvalitatīvu, sadarbībā un kompetencēs balstītu ilgtspējīgu izglītību katram skolēnam.

Vīzija – kļūt par Kurzemes priekšpilsētā atpazīstamu, pieprasītu un uz līderību orientētu skolu skolēniem, vecākiem un potenciālajiem interesentiem.

 

 Skolas darba prioritātes (stratēģiskie mērķi):

  • Pilnveidot skolas vidi atbilstoši mūsdienu 21. gadsimta vajadzībām, lai veicinātu skolēnu individuālos sasniegumus,
  • Nodrošināt efektīvas mācību stundas,
  • Pilnveidot sadarbību un komunikāciju.

Skolas vērtības:

  • Sadarbība
  • Atbildība/ līdzatbildība
  • Drošība

Metodiskā darba organizācija skolā:

Metodiskais darbs tiek organizēts pedagogu savstarpējās mācīšanās grupās.

Metodiskā darba tēma – “Efektīva mācību stunda”:

2018./2019.m.g.  – “SR (sasniedzamais rezultāts) un AS (atgriezeniskā saite)”

2019./2020.m.g. – “Jēgpilni uzdevumi ceļā uz sasniedzamo rezultātu”

2020./2021.m.g. – “Skolēna atbildības veicināšana mācību stundā SR sasniegšanā”

2021./2022.m.g. – “Diferenciācija un individualizācija ikdienas mācību procesā skolēnu mācību motivācijas veicināšanai un vēlmei mācīties atbilstoši savām spējām”

 

Skola piedāvā:

  • iegūt kvalitatīvu izglītību,
  • iesaistīties starptautiskajā Franklin Covey personības pārmaiņu procesā “Līderis manī”,
  • atbalstu talantīgiem skolēniem, kā arī skolēniem ar mācīšanās traucējumiem,
  • konsultācijas visos mācību priekšmetos,
  • pagarināto dienas grupu sākumskolēniem,
  • plašu interešu izglītības piedāvājumu,
  • peldēšanas nodarbības 2. klasēs,
  • apgūt pētnieciskā darba prasmes,
  • papildu nodarbības ESF projektos “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un “Pumpurs”, kā arī iniciatīvā “Latvijas skolas soma”,
  • plašu grāmatu un uzziņu literatūras klāstu bibliotēkā,
  • Lauku atbalsta dienesta programmas “Skolas piens” un “Skolas auglis”.
  • Esam iesaistījušies ESF projektos “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2/16/I/001) un „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001), kā arī Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase”. Ar labiem panākumiem startējam rajona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, savukārt koris un deju kolektīvs vienmēr bijuši Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku dalībnieki.

  Mājaslapā ir izmantoti attēli no Rīgas 69.vidusskolas bijušo un esošo skolēnu, vecāku un pedagogu arhīviem. Pedagogi un vecāki ir devuši piekrišanu savu un savu bērnu  portretu ievietošanai. Ja par kāda attēla publiskošanas pamatotību rodas šaubas, tā autoram, tajā redzamajai personai vai tās likumīgajam interešu pārstāvim ir iespējams sazināties ar mājaslapas redaktori, rakstot e-pastu uz adresi – zapsite@edu.riga.lv