Reglaments

23.11.2017.                                                                                                          Nr. 2 –rgs

Rīgas 69. vidusskolas

Skolēnu padomes reglaments

Izdots saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma

 10.panta trešās daļas 2. punktu,

Izglītības likuma 55. panta 6. punktu,

Rīgas 69. vidusskolas nolikuma 58. punktu.

I. Vispārīgie nosacījumi

 1. Rīgas 69.vidusskolas Skolēnu padome ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska institūcija. Skolēnu padome līdzdarbojas Rīgas 69.vidusskolas (turpmāk – skola) darba organizēšanā.
 2. Skolēnu padomi veido izglītojamie (turpmāk – skolēni) ar skolas pedagogu un direktora atbalstu, lai pārstāvētu un aizstāvētu visu skolēnu intereses, iesaistītos mācību procesa pilnveidošanā un sekmētu skolas sabiedriskās dzīves veidošanos.
 3. Skolēnu padome savā darbībā ievēro Skolēnu padomes reglamentu, skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus, kas attiecināmi uz tās darbu.
 4. Skolēnu padomei var būt sava atribūtika un simbolika.
 5. Skolēnu padomei ir padomdevēja tiesības skolas administrācijai.

II. Skolēnu padomes darbības mērķi un galvenie uzdevumi

6. Skolēnu padomes mērķis ir panākt skolēnu un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā attiecīgu iemaņu un prasmju apgūšanā.

7. Skolēnu padomes galvenie uzdevumi ir šādi:

7.1.        sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem;

7.2.        pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar skolas administrāciju un pedagogiem;

7.3.        pārstāvēt skolēnu intereses Skolēnu padomē;

7.4.        iesaistīties mācību procesa un skolas vides uzlabošanā;

7.5.        risināt sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;

7.6.        apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot sabiedriskās dzīves uzlabošanā;

7.7.        sadarboties ar citu izglītības iestāžu skolēnu organizācijām pieredzes apmaiņai un citiem sadarbības mērķiem.

III. Skolēnu padomes izveide un vēlēšanas

 1. Skolēnu padomes vēlēšanu kārtību un skolēnu tiesības piedalīties vēlēšanās nosaka Skolēnu padomes reglaments.
 2. Skolā var tikt ievēlēta tikai viena Skolēnu padome, kas darbojas pastāvīgi. Personālsastāva pilnvaru termiņš ir 1 gads ar pārstāvju tiesībām tikt atkārtoti ievēlētiem uz neierobežotu pilnvaru termiņu skaitu.
 3. Par Skolēnu padomes locekļiem var kļūt 5. – 12. klašu skolēni, kas

10.1.      izvirzīti no katras klases skolēniem;

10.2.      paši izsaka vēlēšanos darboties Skolēnu padomē, iesniedzot rakstveida motivētu iesniegumu Skolēnu padomei.

 1. Mācību gada pirmajā Skolēnu padomes sēdē apstiprina padomes personālsastāvu.
 2. Skolēnu padomes locekļi, atklāti balsojot, no sava vidus ievēlē prezidentu, kurš vada, koordinē un pārstāv Skolēnu padomi.
 3. Par Skolēnu padomes vietnieku jeb viceprezidentu kļūst skolēns, kurš saņēmis otru lielāko balsu skaitu. Ja uz prezidenta amatu pieteikts viens kandidāts, viceprezidenta vēlēšanas var tikt organizētas papildus.
 4. Viceprezidents vajadzības gadījumā aizstāj Skolēnu padomes prezidentu viņa prombūtnes laikā.
 5. Skolēnu padomē ievēlētais skolēns beidz savu darbību Skolēnu padomē šādos gadījumos:

15.1.      pārtraucot mācīties skolā;

15.2.      rakstiski izsakot vēlēšanos izstāties no Skolēnu padomes.

 1. skolēnu var izslēgt no Skolēnu padomes, ja to ierosina vismaz 6 Skolēnu padomes locekļi un ja skolēns ir būtiski pārkāpis skolas iekšējās kārtības noteikumus, nav godprātīgi pildījis savus pienākumus, neapmeklē Skolēnu padomes sanāksmes.

IV. Skolēnu padomes sastāvs un darbības organizācija

17. Skolēnu padomē ir ne mazāk kā viens pārstāvis no katras (5. – 12.) klases.

18. Skolēnu padomē ir šādi vēlēti amati:

18.1.      Skolēnu padomes prezidents;

18.2.      Skolēnu padomes prezidenta vietnieks jeb viceprezidents;

18.3.      Skolēnu padomes sanāksmju protokolētājs;

18.4.      komiteju vadītāji.

 1. Skolēnu padomes locekļi, darbojas šādās komitejās:

19.1.      “Kultūras komiteja” – rīko un vada Skolēnu padomes iecerētus kultūras pasākumus, organizē skolēnu piedalīšanos šajos pasākumos, seko Skolēnu padomes apstiprinātajiem citu skolēnu rīkotajiem pasākumiem, pasākumus iepriekš saskaņojot ar skolas administrāciju;

19.2.      “Izglītības un sporta komiteja” – iesaistās un organizē izglītības pasākumus skolā, pilsētā; palīdz pedagogiem organizēt skolēnu iesaistīšanos šajos pasākumos; organizē dažādus sporta nozares pasākumus, palīdz skolas sporta organizatoram (pedagogam) organizēt skolēnu iesaistīšanos, pasākumus iepriekš saskaņojot ar skolas administrāciju;

19.3.      “Mediju komiteja” – dažādos veidos (ar paklātiem, informācijas paziņošanu, ziņojumiem pie informācijas dēļa, publikācijām sociālajos tīklos) informē par visiem plānotajiem skolas pasākumiem, konkursiem, mācību olimpiādēm, erudītiem un to rezultātiem, kā arī par skolas aktualitātēm, par Skolēnu padomes darbību, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi; atbild par pasākumos nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu un materiāliem; nodrošina skolas pasākumos foto un video materiālu uzņemšanu, to sagatavošanu publicēšanai sociālajos tīklos.

 1. Skolēnu padomes sēdes notiek vienu reizi nedēļā. Izņēmumu gadījumā, ja ir nepieciešama papildus sēde vai sēde tiek atcelta – par to padomes locekļus informē Skolēnu padomes prezidents.
 2. Skolēnu padomes sēdes vada Skolēnu padomes prezidents, viņa prombūtnes laikā to dara viceprezidents.
 3. Skolēnu padomes sēdes ir atklātas, tās tiek protokolētas.
 4. Lēmumi tiek pieņemti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu, piedaloties vismaz pusei no kopējo padomes locekļu skaita.

V. Skolēnu padomes tiesības un pienākumi

24. Skolēnu padomei ir šādas tiesības:

24.1.      izvēlēties skolotāju – konsultantu, savu izvēli saskaņojot ar šo skolotāju un informējot skolas administrāciju;

24.2.      organizēt Skolēnu padomes darbību atbilstoši skolas nolikumam un iekšējās kārtības noteikumiem;

24.3.      iesniegt priekšlikumus skolas administrācijai sabiedriskās un saimnieciskās dzīves uzlabošanai;

24.4.      piedalīties skolas ārpusstundu darba plānošanā;

24.5.      iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai Skolēnu padomes reglamentā.

 1. Skolēnu padomes locekļiem ir šādi pienākumi:

25.1.      regulāri informēt savas klases skolēnus par Skolēnu padomē pieņemtajiem lēmumiem;

25.2.      regulāri informēt skolas administrāciju par Skolēnu padomē pieņemtajiem lēmumiem;

25.3.      saskaņot savu darbību ar skolotāju – konsultantu un skolas administrāciju.

25.4.      atbalstīt skolas administrāciju un pedagogus skolas nolikuma, iekšējās kārtības noteikumus un citu iekšējo normatīvo aktu ievērošanas nodrošināšanā.

VI. Noslēguma jautājumi

26. Izmaiņas un papildinājumus reglamentā apspriež Skolēnu padomes sēdē, noformējot grozījumu projektu parakstīšanai skolas direktoram

27. Atzīt par spēku zaudējušu Skolēnu padomes 2008. gada 10. septembra skolas iekšējās kārtības pielikumu Nr. 4. “Rīgas 69. vidusskolas skolēnu līdzpārvaldes reglaments”.

 

Skolēnu padomes prezidents:                                                                               E.Šneidere

Skolas direktore                                                                                                        I.Lasmane