Mācību darbs

Rīgas 69. pamatskolas vienotais mācību un audzināšanas process

Misija – Rīgas 69. pamatskola ir Kurzemes rajona skola, kas nodrošina kvalitatīvu vispārējās pamatizglītības apguvi un personības izaugsmi ikvienam izglītojamajam, īstenojot iekļaujošo izglītību.
Vīzija – Rīgas 69. pamatskola nodrošina ikvienam izglītojamam zināšanu, prasmju un kompetences pilnveidi un personības izaugsmi, izmantojot pārmaiņu procesa “Līderis manī” (LiM) stratēģijas un nodrošinot izglītības sekmīgu turpināšanu.

Rīgas 69. pamatskolas stratēģiskie mērķi un uzdevumi (2022.-2025.)

  1. Izveidot iekļaujošu izglītības vidi sekmīgai izglītības programmas un interešu izglītības programmu  īstenošanai; iekļaujošās izglītības subjekts ir ikviens izglītojamais (joma “Iekļaujoša vide”).
  2. Attīstīt izglītojamo zināšanas, prasmes un kompetences sekmīgai izglītības turpināšanai (joma «Kvalitatīvas mācības»).
  3. Dot iespēju izglītojamiem izprast un praktizēt valstij un sabiedrībai būtiskas vērtības un tradīcijas (joma “Atbilstība mērķiem”, kritērijs «Kompetences un sasniegumi»).
  4. Sekmēt izglītojamo pašvadību, izmantojot pārmaiņu procesa “Līderis manī” stratēģijas.
  5. Veidot demokrātisku un iekļaujošu sabiedrību, īstenojot vienotas skolas pieeju pedagoģiskajā procesā.

Rīgas 69. pamatskolas audzināšanas darba prioritātes (2022.-2025.)

  1. Veicināt izglītojamo sevis apzināšanos un pozitīvu pašvērtējumu.
  • Veicināt izglītojamo spēju brīvi un patstāvīgi domāt, attīstot kritisko domāšanu.
  • Veicināt izglītojamo nacionālās identitātes un valstiskuma apziņu.

Rīgas 69. pamatskolas 2023./2024. mācību gada prioritātes

PrioritāteSasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi
1. Skolas darbības transformācija uz mācīšanās organizācijā darbības pamatprincipiema) kvalitatīvi – iesaistīt pedagogus savstarpējā mācību stundu vērošanā un vēroto stundu analīzē
b) kvantitatīvi – 90% pedagogu iesaistīti savstarpējā mācību stundu vērošanā
2. Atbalsta nodrošināšana ikvienam izglītojamam atbilstoši viņa spējām un vajadzībāma) kvalitatīvi – tiek nodrošināti atbalsta pasākumi ikvienam izglītojamam atbilstoši viņa vajadzībām (konsultācijas – individuālās konsultāciju lapas, grupu konsultāciju plānošana pa līmeņiem, skolēnu individuālie plāni, skolēnu individuālo vajadzību apkopojums; tekstpratības attīstīšana; tekstpratības diagnostika 2., 6. un 9. klasēs)
b) kvantitatīvi – pieaug pedagogu palīgu un citu atbalsta pasākumu  apjoms par 30 %
3. Kompetenču pieejas ieviešana mācību un audzināšanas procesāa) kvalitatīvi – “Līderis manī” principu izmantošana mācību un audzināšanas procesa diferenciācijā un individualizācijā 
b) kvantitatīvi – pieaug izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos, sasniedzot Rīgas pilsētas vidējos rādītājus (sasaistīt ar individuālo atbalsta nodrošināšanu, VPD rezultātu analīzi un secinājumiem, atgriezeniskās saites sniegšanu vecākiem u.c.)

Skolas pasākumu plāns ŠEIT