Dokumenti

R69vsk pašnovērtējuma ziņojums 2020

Noteikumi Nr.1-nts Kārtība kādā skolā uzturas nepiederošas personas

Noteikumi Nr.2-nts Kārtība darbam ar izglītojamo kavējumiem

Noteikumi Nr.3-nts Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Noteikumi Nr.5-nts Iekšējās kārtības noteikumi skolēniem

Noteikumi nr.6-nts Sporta un atpūtas laukuma iekšējās kārtības noteikumi

Noteikumi Nr.8-nts Sporta zāles lietošanas noteikumi trešajam personām

Noteikumi nr.7-nts Direktora, pedagogu un darbinieku rīcība, ja izglītojamais apdraud…..

Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošanas personas

Izglītības procesa organizēšana nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādes kārtība