Audzināšanas joma

Audzināšana ir vienots, pēctecīgs, nepārtraukts un daudzveidīgs process, kas veicina izglītojamo vispusīgas personības attīstību, audzināšanas rezultātā iegūstot sociālo un kultūras pieredzi, attīstot emocionālo intelektu un pašregulāciju, izveidojot un nostiprinot savu vērtību sistēmu, kura atklājas izglītojamā rīcībā pret sevi (pašizziņā un pašpilnveidē jeb pašaudzināšanā),  pret citiem un sabiedrību (sadarbības procesā), tai skaitā attieksmē pret valsti (pilsoniskajā audzināšanā).

Rīgas 69.vidusskolas pieeja audzināšanas un mācību darbā tiek organizēta, vadoties pēc 21.gs. izglītībā noteiktajām kompetencēm un prasmēm, pēc personīgās līderības un izaugsmes principiem, sekmējot izglītojamo pašvadības prasmju attīstību, efektīvu starppersonu sadarbību, iestādes un apkārtējās vides kultūru. Personības pilnveides process “Līderis manī” ir balstīts uz Stīvena Koveja  7 paradumu metodiku, atklājot  piecas būtiskākās pārliecības:

  1. katrs var būt līderis;
  2. katram piemīt izcilība kādā jomā jeb viņa ģenialitāte;
  3. pārmaiņas sākas vispirms manī;
  4. skolotāji atbalsta skolēnus, lai viņi paši var vadīt savu mācīšanos;
  5. svarīgi ir attīstīt visas piecas personības jomas – intelektuālo, fizisko, emocionālo, garīgo un sociālo.

Pedagogi īsteno mācību un audzināšanas procesu, balstoties uz vienotu skolas audzināšanas darba pieeju, audzināšanas darba saturu un aspektiem.