Paziņojums par videonovērošanu r69vsk teritorijā

Rīgas 69. vidusskola informē, ka:

  • izglītības iestādes teritorijā un pie ieejas ēkā tiek veikta videonovērošana, lai nodrošinātu iestādes leģitīmās intereses, t.sk. noziedzīgu nodarījumu novēršanu vai atklāšanu saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību;
  • personas datu aizsardzības speciālista kontakttālrunis: 67474166;
  • personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas: informācijas resursu turētājs, kā arī valsts drošības un tiesībaizsardzības iestādes, citas pašvaldības struktūrvienības, citas valsts vai citu pašvaldību iestādes un struktūrvienības vai  juridiskās personas saskaņā ar skolas izstrādātajiem iekšējiem noteikumiem “Videonovērošanas sistēmas pārvaldības noteikumi”;
  • ierakstu glabāšanas ilgums 30 dienas;
  • datu subjekta tiesības ir iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.