Eiropas sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA Projekts

“ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”

Sākot ar 2017./2018.m.gadu Rīgas 69.vidusskola ir uzsākusi īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēto projektu“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001), kura ietvaros tiek finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu izglītojamiem (turpmāk skolēniem) mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību.

Projekta mērķis – sniegt atbalstu vispārējās izglītības skolēnu individuālo kompetenču attīstībai, nodrošinot izglītības pasākumus, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu Rīgas 69.vidusskolā, tādējādi uzlabojot skolēnu kompetences un mācību sasniegumus.

Šis projekts ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolā ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācību formas (mācību stundas), pilnveidojot izglītības pakalpojumus un nostiprinot skolas kolektīva gatavību risināt skolēnu vajadzības un paaugstinot viņu sasniegumus.

Izvērtējot skolēnu mācību sasniegumus 2 pēdējos gados, var secināt, ka prasmes, kuru apgūšana sagādā grūtības skolēniem, ir saistītas ar tādiem mācību  priekšmetiem kā matemātika, dabas zinības, latviešu valoda un vēsture, kuros ļoti nepieciešama loģiskā un algoritmiskā domāšana, jēgpilnā lasītprasme un prasme strādāt ar liela apjoma tekstiem un informāciju. Skolas interešu izglītības, kuru  finansē pašvaldība, piedāvājumā dominē mākslu joma – tautas dejas, koris, teātris, skatuves runa, vizuālā māksla (pulciņu dalībnieku kopējais skaits – 316), sportā iesaistīti 139 skolēni. 91 skolēns jeb 27% nav iesaistījušies nevienā no interešu izglītības nodarbībām. Interešu izglītības piedāvājumā absolūti nav pārstāvēta STEM joma, tehnoloģijas un loģiskās domāšanas attīstīšana, kā arī nodarbības, kurās skolēni varētu apgūt prasmes strādāt ar dažāda veida informāciju,  attīstīt skolēnu pētnieciskās iemaņas un prasmi strādāt starpdisciplināri. Iesaistoties projektā, skolai ir iespēja papildus nodrošināt skolēniem nepieciešamo individuālo atbalstu un mazinātu mācību grūtības, lai izkoptu izglītojamo talantus, kā arī lai ieinteresētu par dažādiem mācību priekšmetiem, īpaši STEM jomā un multidisciplināros pasākumos, un attīstītu pētnieciskās prasmes, organizējot nodarbības gan skolas telpās, gan ārpus tām, organizējot radošās darbnīcas, mācību vizītes, prāta spēles, u.c.

Projektā iesaistāmā mērķa grupa ir 1.-9. klašu skolēni ar mācīšanās grūtībām vai traucējumiem un skolēni ar vidējiem un augstiem mācību sasniegumiem.

Skolēniem projekta ietvaros tiek piedāvāti dažādi izglītības pasākumi:

  • Mācību satura pasākumi:
  • Mācību vizītes, sporta nodarbības, kuru laikā skolēniem ir iespēja vairāk iesaistīties dažādos pētījumos, eksperimentos, konkursos, praktiskās nodarbībās, sportiskās aktivitātēs.
  • Nodarbību cikli sākumskolā “Integrētās stundas ārpus skolas”, “Mazais prātnieks”
  • Nodarbību cikli pamatskolā “Jaunie pētnieki”, “Topošo ekspertu klubiņš”, kuros, iesaistoties STEM jomas priekšmetu speciālistiem, skolēni integrētās nodarbībās padziļināti apgūst pētnieciskās prasmes.
  • Ārpusstundu pasākumi:
  • Interešu izglītības pulciņi – Dambrete, 3D datorrasēšana (sadarbībā ar BJC “Kurzeme”), “Neredzamie palīgi-mikrokontrolieri”.
  • Radošo darbnīcu cikli skolā.
  • Vasaras valodu nometne.
  • Pārgājieni, ģimeņu sporta diena

Projekta koordinatore Rīgas 69.vidusskolā:

 S.Kotāne-Daukste

 

Plānotie projekta mācību satura pasākumi (vienreizējie)

2017./2018.m.g. (novembris, decembris)

Pasākuma nosaukums Klase Aktivitātes norises laiks
Mācību vizīte uz RSU tehnoloģiju centru 9.a klase 21.novembris
Mācību vizīte uz Latvijas Dabas muzeju 3.a klase 29.novembris
Mācību vizīte uz Latvijas Dabas muzeju 3.b klase 6.decembris
Mācību vizīte uz Latvijas Dabas muzeju 5.a,b klase novembris
Mācību vizīte uz LU Botānisko dārzu 8.a klase 6.novembris
Mācību vizīte uz LU Botānisko dārzu 1.a, b klase 8.novembris
Mācību vizīte uz LU Botānisko dārzu 2.a klase Novembris
Mācību vizīte uz LU Botānisko dārzu 2.b klase Novembris
Enerģētikas muzejs 4.a klase Novembris
Enerģētikas muzejs 4.b klase Novembris
Mācību vizīte uz Farmācijas muzeju 9.klase decembris
Mācību vizīte uz LU Astronomisko torni 6.klase Novembris

 

Projekta ārpusstundu satura pasākumi (regulārie)

2017./2018.m.g.

Pasākuma nosaukums

Klase

Aktivitātes norises laiks

3 D datorrasēšana – pamats modernai detaļu izgatavošanai 7.-9.klasēm

 

Piektdiena

15:00-15:40

 

Dambretes nodarbības

 

1.-4.klasēm Otrdiena

17:10-18:15

5.-9.klasēm

 

Otrdiena

18:15-19:45

Orientēšanās nodarbības 3.-5.klasēm

 

Pirmdiena15:30-16:30

Piektdiena14:30-15:30

 

Projekta ārpusstundu satura pasākumi (vienreizējie)

2017./2018.m.g.

Pasākuma nosaukums Klase Aktivitātes norises laiks
Radošās darbnīcas 1.-9.klase Visa mācību gada garumā
Informatīvi tematiskās nodarbības ar „Pelēkajiem vilkiem” 6.-9.klase Maijs
Ģimeņu sporta diena 1.-9.klase Maijs
Vasaras valodu nometne 5.-7.klase Jūnijs

Projekta mācību satura pasākumi (regulārie)

2017./2018.m.g.

 

Pasākuma nosaukums Klase Aktivitātes norises laiks
 

Nodarbību cikls “Jaunie pētnieki”

 

5.klasei

 

Z.Graumane

Katru 2.piektdienu

13:00-14:00

6.klasei I.Zēvelte

Piektdiena 14:10-14:50

 

 

Nodarbību cikls “Topošo ekspertu klubiņš”

7.-8.klasei

 

9.klasei

R.Šiltere 

Otrdiena 15:00-15:40

 

 Pirmdiena 15:00-15:40

8.-9.klase D.Akmentiņa, A.Dauksts

Piektdiena

14:55-15:55

7.-9.klase T.Krūmiņš

Katru 2.otrdienu

14:55-15:35

 

Mūsu skolas skolēni ļoti aktīvi iesaistījušies pulciņos ESF Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. 17.novembrī skolēni gūst pirmo priekšstatu par 3D datorrasēšanu un ļoti matemātiski iesāk aktivitātes “Topošo ekspertu klubiņā”. Tikpat aktīvi savu izzinošo un pētniecisko procesu skolēni jau uzsākuši fizikas un dabaszinību jomā. Paldies visiem pedagogiem, kas iesaistījušies skolēnu izglītošanā šī projekta ietvaros, un šī projekta koordinatorei – skolotājai Solveigai Kotānei-Daukstei!

Enerģētikas muzejā

Botāniskajā dārzā – 1. klase

Botāniskajā dārzā – 8. klase