Apzaļumošanas projekts 2017

   

Jauniešu iniciatīvas projekts  „Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”

“Rīgas 69. vidusskolas ziedu varavīksne Latvijai”

 Lai aktualizētu un veicinātu bērnu un jauniešu, viņu vecāku, pedagogu un skolēnu pašpārvaldes līdzdalību savas izglītības iestādes teritorijas apzaļumošanā un piederības izjūtas radīšanā savai skolai, pilsētai un valstij, 2017.gadā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments aicināja Rīgas pašvaldības dibinātās skolas iesaistīties jauniešu iniciatīvas projektā “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”, kas veltīts Latvijas valsts simtgadei. Projekta īstenošanā galvaspilsētas skolas varēja piedalīties konkursā, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu iestādes teritorijas apzaļumošanai.

Rīgas 69. vidusskolas ēkas fasāde 2016. gada vasarā tika siltināta un renovēta. Skolas teritorijai bija nepieciešams izstrādāt teritorijas labiekārtošanas plānu. Sarunās ar skolēniem (gan direktorei strādājot klases stundās, gan sadarbībā ar skolas Ekopadomi un skolēnu līdzpārvaldi), ar vecākiem (direktorei tiekoties klašu vecāku sapulcēs, skolas vecāku pilnsapulcē un Edurio vidē veiktajās aptaujās) un ar darbiniekiem (strādājot dažādās darba grupās, metodiskajās komisijās, individuālajās sarunās ar skolas direktori) tika nolemts, piedalīties projekta konkursā, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu. Projekta pieteikuma izstrādāšanā iesaistījās gan vecāku pārstāvji, gan skolēnu līdzpārvaldes un Ekopadomes pārstāvji, gan pedagogu pārstāvji, gan direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā, gan skolas dārzniece. Skola jau vairākus gadus ir iesaistījusies Ekoskolu kustībā,  un plānotais teritorijas sakopšanas projekts atbilst Ekoskolu darbības pamatprincipiem.

Projekta mērķis

Sagaidot Latvijas 100-gadi, pašu spēkiem, iesaistot skolēnus, vecākus un Rīgas 69. vidusskolas un BJC Kurzeme darbiniekus, sakārtot, apzaļumot un daļēji labiekārtot skolas teritoriju, kopīgā darbā stiprinot sadarbību, atbildību un piederības izjūtu skolai.

Projekta uzdevumi:

 • izstrādāt skolas apkārtnes sakārtošanas, uzkopšanas un daļējas labiekārtošanas vīziju un plānu līdz 2019. gadam,
 • veicināt sadarbību starp skolēniem, vecākiem, skolas un BJC Kurzeme darbiniekiem, organizējot Lielās Talkas dienā 2017. gada 22. aprīlī Rīgas 69. vidusskolas teritorijas sakopšanas, apzaļumošanas un daļējas labiekārtošanas talku, pirms tam veicot detalizētu pienākumu un atbildības sadali un nozīmējot atbildīgos cilvēkus,
 • talkas dienā izveidot dekoratīvo augu un ziedu dobi (izmērs 3m x 38m = 114 m2) pie centrālās ieejas (skat. Pielikumā skici un teritorijas plānu),
 • pilnveidot skolas teritorijā pieejamo sporta infrastruktūru (strītbola laukums, pagalma spēļu laukums, volejbola laukums, futbola laukums, tāllēkšanas sektors, vingrošanas stieņi),
 • sakopt apkārtējo teritoriju un atjaunot zālājus un esošos apstādījumus,
 • nodrošināt projekta publicitātes aktivitātes, popularizējot ar Rīgas 69. vidusskolas un Rīgas domes atbalstu sakoptas publiskās zonas izveidošanu Imantā, gatavojoties Latvijas simtgadei, kā arī popularizējot savu izglītības iestādi kā Ekoskolu, kuras apkārtnē ir plašas apzaļumotas teritorijas un Anniņmuižas mežs, kā skolu, kam rūp apkārtējā vide.

Lai īstenotu projekta mērķi un uzdevumus, 2017.gada 22.aprīlī tika organizēta Lielā Talka, kurā piedalījās gan skolēni un viņu vecāki, gan skolas kolektīvs, lai dienas garumā realizētu projektu “Rīgas 69.vidusskolas ziedu varavīksne Latvijai” ar devīzi “Visi par vienu – strādājam visu dienu!”un radītu patiesi skaistu vidi ap skolu.

Projekta realizācija:

 • dekoratīvo stādījumu dobe – pabeigta dobes ierīkošana, sastādīti dekoratīvie augi (dobes fonā – fizokarpu dzīvžogs; dzīvžoga priekšā dekoratīvās ābeles un graudzāles starp spireju un klinšrožu stādījumiem; priekšplānā – ziemcietes),
 • pagalma spēļu laukums – esošā asfaltētā laukuma malas atbrīvotas no augsnes un velēnām, uz esošā asfalta seguma uzzīmētas pagalma spēles “klasītes”,
 • strītbola laukums – esošā asfaltētā laukuma malas atbrīvotas no augsnes un velēnām, atjaunots esošais basketbola grozs (jauns vairogs, jauns grozs, staba krāsojuma atjaunošana),
 • tāllēkšanas bedre – ierīkota asfaltētā laukuma malā, lai esošo asfaltēto laukumu izmantotu kā skrejceliņu; izmēri platumā 4m, garumā 5m, lai paralēli var strādāt ar 2 klasēm; smilšu slāņa biezums 0,5m, koka apmales 0,5m platumā (no brusām), iepriekš apstrādātas ar antiseptisko koksnes aizsardzības līdzekli, zem smiltīm ieklāta ģeotekstila plēve,
 • futbola laukums – atjaunots aizsargtīkls, sakārtotas apmales,
 • volejbola laukums – ierakti 2 stabi tīkla nostiprināšanai, izlīdzināti zālāji un atjaunots zāles sējums;
 • pārējā teritorijas daļā izlīdzināta augsnes virskārta, izmantojot aeratoru, atjaunoti zālāji, sakopti un izzāģēti krūmi, ābeles, u.tml.,
 • sagatavots vizuālais materiāls (foto un video),
 • Lielās Talkas noslēgumā tika organizēti Mazie Baltā galdauta svētki (pēc aicinājuma 4. maiju atzīmēt kā Baltā galdauta svētkus) – kopīga tējas dzeršana ar līdzi paņemto cienastu, kuras laikā notika pasākuma pārrunāšana, izvērtēšana, intervijas, aktīvāko atbalstītāju godināšana, pasniedzot nelielas piemiņas dāvaniņas (konfektes ar skolas logo),
 • projekta realizācijā piedalījās 174 dalībnieki.

Publicitāte:

 • pirms Lielās Talkas organizēšanas tika izveidots aicinājums uz Lielo Talku, izvietojot plakātu pie skolas, kā arī ievietojot informāciju skolas facebook lapā,
 • foto galerija ar aprakstiem skolas facebook lapā https://www.facebook.com/r69vsk/,
 • foto albums ar aprakstiem skolas mājas lapā,
 • foto albums (papīra formāta),
 • informatīvie plakāti pie skolas un BJC Kurzeme,
 • informācija Ekoskolu atskaitē

Lielās_Talkas_grāmata_2017