ESF projekts “”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)

Kopš 2017./2018.m.g. 2.semestra skola iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Mērķgrupa: 

  • vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei
  • profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas)

Iesaistoties projektā, skola organizē individuālus pasākumus izglītojamiem mācīšanās motivācijas celšanā un sekmju līmeņa paaugstināšanā, nodrošinot individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī tiek sniegtas atbalsta personāla konsultācijas.

Projekta īstenošana vērsta uz ilgtspējīgas, visaptverošas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanas sistēmas veidošanu, radot atbalstošu un iekļaujošu mācību vidi ikvienam izglītojamam.

Kopš 2020.gada marta ārkārtējās situācijas ierobežojumi ir veikuši korekcijas arī projekta SAM 8.3.4.  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” PuMPuRS īstenošanā. Ņemot vērā jau pavasarī iegūto pieredzi, arī 2020. gada rudenī projekta ietvaros ikvienam skolēnam, kuram tika izveidots individuālā atbalsta plāns, individuālās konsultācijas gan mācību priekšmetos, gan klases audzinātāja un sociālā pedagoga atbalsts tiek nodrošināts attālināti, izmantojot dažādas digitālās saziņas iespējas.

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022 

Skolas projekta koordinatore: Žanete Apsīte

Vairāk par projektu: http://www.pumpurs.lv/