ESF projekts “”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)

2017./2018.m.g. 2.semestrī skola iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Mērķgrupa: 

  • vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei
  • profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas)

Iesaistoties projektā, tiks organizēti individuāli pasākumi izglītojamiem mācīšanās motivācijas celšanā un sekmju līmeņa paaugstināšanā, nodrošinot individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī sniegtas atbalsta personāla konsultācijas.

Projekta īstenošana būs vērsta uz ilgtspējīgas, visaptverošas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanas sistēmas veidošanu, radot atbalstošu un iekļaujošu mācību vidi ikvienam izglītojamam.

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022 

Skolas projekta koordinatore: Žanete Apsīte

Vairāk par projektu: http://www.pumpurs.lv/