Savstarpējā mācīšanās prasmju pilnveidei

Projekta “Uzdevumi 21. gadsimta prasmēm – atslēga kompetenču pieejai” ietvaros pēc 10.oktobra teorētiskās nodarbības, kurā tika apgūta teorija par dažāda domāšanas līmeņa uzdevumiem, 5. novembrī skolotāji vadīja atklātās stundas, kur īpašu uzmanību veltīja tieši šādu uzdevumu izmantošanai mācīšanās procesā. Stundas vadīja gan sākumskolas, gan pamatskolas pedagogi dažādos mācību jomu priekšmetos (latviešu valoda 2.b klasē, literatūra 8.a klasē, vēsture 6.a klasē, dabaszinības 2.b klasē un sports 7.a un 7.b klases meitenēm). Pēc stundu vērošanas skolotāji kopīgi analizēja stundas, akcentējot, kā pedagogam savā stundā izdevies realizēt sasniedzamo rezultātu, izvēloties piemērotus uzdevumus dažādiem izziņas līmeņiem. Pozitīvā un konstruktīvā apspriešanas gaisotne radīja pārliecību, ka pedagogiem ir izdevies radoši realizēt teorētiskās zināšanas praktiski.