Ar domām par jauno mācību saturu

2019.gada 10.oktobrī Rīgas 69.vidusskolā projekta “Uzdevumi 21.gs. prasmēm – atslēga kompetenču pieejai” ietvaros viesojās Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas direktores vietnieks metodiskajā darbā Oskars Kaulēns. O.Kaulēns vadīja teorētisku nodarbību par dažādu domāšanas līmeņu uzdevumiem. Sākumā metodiķis ar piemēriem pamatoja, kādēļ ir svarīgi mācību procesā skolēniem dot iespēju iepazīt un strādāt ar dažādu izziņas līmeņu uzdevumiem. Pēc tam skolotāji mācījās atpazīt zināšanas, izpratnes, lietošanas, analīzes, izvērtēšanas un radošuma līmeņa uzdevumus, kā arī centās izprast, kādas darbības skolēni veic katrā no šiem izziņas līmeņiem, noskaidroja, kādas priekšrocības un problēmas ir konkrēta izziņas līmeņa uzdevumu izmantošanai mācību darbā. Šī lekcija un praktiskie uzdevumi deva ierosmi sava ikdienas darba izvērtēšanai un pārdomām, cik atšķirīgi vai cik pietuvināti ir pašlaik mācību procesā izmantotie uzdevumi salīdzinājumā ar kompetenču pieejai atbilstošiem uzdevumiem.