Par skolu

Rīgas 69. vidusskola ir skola Rīgā, kurā mācības notiek no 1. līdz 12. klasei. Tā atrodas Imantas ielā 11a blakus Anniņmuižas parkam. Skolai ir savs logo, himna, karogs, bibliotēka, aktu un sporta zāle. Kopš 2017. gada tās direktore ir Ija Lasmane.

Skola ir ieguvusi Zaļo diplomu un iesaistījusies Ekoskolu programmā, saskaņā ar to darbojas Ekopadome. Skolēniem ir iespēja darboties arī Skolēnu padomē.

Skolā ir pieejams psihologs, sociālais un speciālais pedagogs, logopēds, kā arī koordinators karjeras jautājumos.

Skola piedāvā:

 • mācības kādā no izglītības programmām (pamatizglītības un vispārējās vidējas izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas),
 • atbalstu talantīgiem skolēniem, kā arī skolēniem ar mācīšanās traucējumiem,
 • konsultācijas visos mācību priekšmetos,
 • pagarināto dienas grupu sākumskolēniem,
 • plašu interešu izglītības piedāvājumu,
 • peldēšanas nodarbības 2. klasē,
 • vidusskolas klasēs veikt zinātniski pētniecisko darbību,
 • aktivitātes un līdzdalību Ekoskolu programmā,
 • plašu grāmatu un uzziņu literatūras klāstu bibliotēkā,
 • Lauku atbalsta dienesta programmas “Skolas piens” un “Skolas auglis”.

Esam iesaistījušies ESF projektos “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2/16/I/001) un „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001), kā arī Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase”.

Ar labiem panākumiem startējam rajona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, savukārt koris un deju kolektīvs vienmēr bijuši Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku dalībnieki

Skolas darba prioritātes 2017./2018. m.g.

 • Pilnveidot skolas vidi atbilstoši mūsdienu 21. gadsimta vajadzībām, lai veicinātu skolēnu individuālos sasniegumus
 • Iesaistīt pedagogus, skolēnus un vecākus sadarbības projektos

Skolas stratēģiskie mērķi 2017./2018. m.g.

 • Pilnveidot sadarbību ar skolēnu vecākiem
 • Pilnveidot skolas vidi atbilstoši mūsdienu, 21. gadsimta vajadzībām
 • Iesaistīt pedagogus, skolēnus un vecākus projektos

Skolas vērtības

 • Sadarbība
 • Atbildība/ līdzatbildība
 • Drošība