Par skolu

                                                  

Vecaku_pilnsapulce_veiksmes stāsti un nākotnes redzējums_2018_2_okt

Rīgas 69. vidusskola ir skola Rīgā, kurā mācības notiek no 1. līdz 12. klasei. Tā atrodas Imantas ielā 11a blakus Anniņmuižas parkam. Skolai ir savs logo, himna, karogs, bibliotēka, aktu un sporta zāle. Kopš 2017. gada tās direktore ir Ija Lasmane. Skolas ir iesaistījusies Ekoskolu programmā un 2018./2019.m.g.  ieguvusi Zaļo karogu. Skolēniem ir iespēja darboties Skolēnu padomē un Ekopadomē. Skolā ir pieejams psihologs, sociālais un speciālais pedagogs, logopēds, kā arī koordinators karjeras jautājumos. Skola piedāvā:

  • mācības kādā no izglītības programmām (pamatizglītības un vispārējās vidējas izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas),
  • atbalstu talantīgiem skolēniem, kā arī skolēniem ar mācīšanās traucējumiem,
  • konsultācijas visos mācību priekšmetos,
  • pagarināto dienas grupu sākumskolēniem,
  • plašu interešu izglītības piedāvājumu,
  • peldēšanas nodarbības 2. klasē,
  • vidusskolas klasēs veikt zinātniski pētniecisko darbību,
  • aktivitātes un līdzdalību Ekoskolu programmā,
  • plašu grāmatu un uzziņu literatūras klāstu bibliotēkā,
  • Lauku atbalsta dienesta programmas “Skolas piens” un “Skolas auglis”.

Esam iesaistījušies ESF projektos “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2/16/I/001) un „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001), kā arī Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase”. Ar labiem panākumiem startējam rajona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, savukārt koris un deju kolektīvs vienmēr bijuši Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku dalībnieki.

Skolas misija – sniegt mūsdienīgu un kvalitatīvu, sadarbībā un kompetencēs balstītu izglītību katram Rīgas 69. vidusskolas skolēnam. 

Vīzija – atpazīstama, konkurētspējīga un uz sadarbību orientēta skola, kuru labprāt izvēlas Pārdaugavas bērni un viņu vecāki. 

 Skolas darba prioritātes:

  • Pilnveidot skolas vidi atbilstoši mūsdienu 21. gadsimta vajadzībām, lai veicinātu skolēnu individuālos sasniegumus
  • Iesaistīt pedagogus, skolēnus un vecākus sadarbības projektos

Skolas stratēģiskie mērķi: 

  • Pilnveidot sadarbību ar skolēnu vecākiem
  • Pilnveidot skolas vidi atbilstoši mūsdienu, 21. gadsimta vajadzībām
  • Iesaistīt pedagogus, skolēnus un vecākus projektos

Skolas vērtības

  • Sadarbība
  • Atbildība/ līdzatbildība
  • Drošība

 

Mājaslapā ir izmantoti attēli no Rīgas 69.vidusskolas bijušo un esošo skolēnu, vecāku un pedagogu arhīviem. Pedagogi un vecāki ir devuši piekrišanu savu un savu bērnu  portretu ievietošanai. Ja par kāda attēla publiskošanas pamatotību rodas šaubas, tā autoram, tajā redzamajai personai vai tās likumīgajam interešu pārstāvim ir iespējams sazināties ar mājaslapas redaktori, rakstot e-pastu uz adresi – zapsite@edu.riga.lv