Pagarinātās dienas grupas

Rīgas 69. pamatskola

Iekšējie noteikumi

Rīgas 69. pamatskolas pagarinātās dienas grupas darbības noteikumi

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Rīgas 69. pamatskolas (turpmāk – skola) pagarinātās dienas grupas darbības noteikumu (turpmāk – noteikumi) izstrādāti saskaņā ar Izglītības likuma, Skolas nolikuma un citu vispārējās izglītības reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
 2. Noteikumi nosaka

2.1. Pagarinātā dienas grupā tiek nodrošināta 1. un 2. klašu skolēniem.

2.2.Pagarinātajā dienas grupā var tikt iesaistīti citi 1.-4.klašu skolēni, ja ir atbilstošs valsts vai pašvaldības finansējums, priekšroku dod jaunāka skolas vecuma skolēniem.

 1. Skola nodrošina pagarinātās dienas grupu nodarbībām atbilstošas telpas, kontrolē darba grafika un dienas režīma ievērošanu.

 

 1. Pagarinātās dienas grupas mērķis un uzdevumi

 

 1. Pagarinātās dienas grupas darbības mērķis ir veicināt skolēnu personīgo un sociālo kompetenču veidošanos; palīdzēt sagatavot izglītojamiem mājas darbus, organizēt brīvo laiku un atpūtu.
 2. Pagarinātās dienas grupas galvenie uzdevumi ir:

5.1.radīt apstākļus bērnu veselības nostiprināšanai un nodrošināt drošu vidi,

5.2.veidot bērns „ES” apziņu, kuras pamatā ir bērna rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu apzināšanās, spēju izpausme aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības,

5.3.veicināt izglītojamo patstāvīgās mācīšanās iemaņas,

5.4.sniegt individuālu atbalstu talantīgajiem skolēniem un skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību satura apguvē,

5.5.veicināt skolēnos savstarpējās sapratnes, labvēlīgas sadarbības gaisotni pagarinātās dienas grupā.

 

 

 • Pagarinātās dienas grupu atvēršanas un komplektēšana

 

 1. Pagarinātās dienas grupas skolēnus grupā ieskaita ar skolas direktora rīkojumu mācību gada sākumā.
 2. Pagarinātās dienas grupas katra mācību gada sākumā atver 1.-2. klašu skolēniem, pamatojoties uz vecāku (personu, kas realizē aizgādību) rakstisku iesniegumu.
 3. Pagarinātās dienas grupas finansē no Valsts un pašvaldības budžeta piešķirtajiem līdzekļiem.

 

 1. Pagarinātās dienas grupu darba organizēšana

 

 1. Katras pagarinātās dienas grupas darbu vada pedagogi – pagarinātās dienas grupas skolotāji.
 2. Pagarinātās dienas grupu darbs tiek organizēts pēc mācību stundām, atbilstoši pagarinātās dienas grupu darba grafikam, kas veidots saskaņā ar mācību stundu sarakstu.
 3. Ņemot vērā vecāku ( personu, kas realizē aizgādību) iesniegumos norādīto laiku, līdz cikiem bērns uzturēsies pagarinātās dienas grupā, veidojot pagarinātās dienas grupu darba grafiku, ir pieļaujams dienas laikā apvienot pagarinātās dienas grupas, ja skolēnu skaits grupās samazinās.

12.Pagarinātās dienas grupu režīmā jāparedz:

            12.1. pasākumi, mājas darbi, dinamiskās pauzes, launags līdz 16.00,

            12.2. āra pastaiga, sporta spēles, rotaļas dabā  (pēc laika apstākļiem) līdz 17.30,

            12.3. telpu sakārtošana, skolēnu došanās mājās līdz 18.00.

 1. No pagarinātās dienas grupas skolēnu var izņemt skolēna vecāki vai likumiskie pārstāvji, vai personas, kurām ir rakstisks apliecinājums no konkrētā skolēna vecākiem.
 2. Ja pēc pagarinātās dienas grupas darba laika beigām skolēna vecāki neierodas pēc bērna un ar viņiem nevar sazināties, pagarinātās dienas skolotājs pēc plkst. 18.00 sazinās ar Pašvaldības policiju 110 par radušos situāciju.
 3. Skolēni, kuri no pagarinātās dienas grupas mājās dodas patstāvīgi, iesniedz vecāku ( personu, kas realizē aizgādību) rakstisku apliecinājumu pagarinātās grupas skolotājam.

 

 1. Pagarinātās dienas grupas izglītojamo pienākumi un tiesības

 

 1. Skolēnam pagarinātās grupas darba laikā ir tiesības:

             16.1. ierasties uz pagarinātās dienas grupas nodarbībām saskaņā ar grafiku,

            16.2. informēt un vienoties ar pagarinātās dienas grupas skolotāju par kāda pulciņa apmeklējumu,

             16.3. ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus  un pagarinātās dienas grupas kārtību,

 1. Skolēnam, kurš ar direktora rīkojumu ieskaitīts pagarinātās diena grupā, ir pienākums:
  • iepazīties ar pagarinātas dienas grupas noteikumiem, ko apliecina ar savu parakstu šim nolūkam paredzētajā veidlapā,
  • pagarinātās dienas grupu drīkst atstāt tikai ar skolotāja atļauju,
  • ievērot telpā tīrību un kārtību,
  • atrodoties nodarbību telpā netrokšņot, netraucēt citus,
  • aiziet no pagarinātās dienas grupas tikai ar skolotājas atļauju.

 

 1. Pagarinātās dienas grupas skolotāja tiesības un pienākumi

 

 

 1. Pagarinātās dienas grupas skolotāja uzdevums – rūpēties, lai pagarinātās dienas grupā būtu radīti labvēlīgi apstākļi skolēna

           vispusīgai attīstībai.

 1. Pagarinātās dienas grupas skolotāja pienākumi:
  • sastādīt pagarinātās dienas grupas dienas režīmu,
  • ierasties pagarinātās dienas grupā un vadīt nodarbības, reģistrēt skolēnus, kuri ir ieradušies pagarinātās dienas grupā,
  • neatstāt pagarinātās dienas grupas skolēnus bez uzraudzības. Nepieciešamības gadījumā uz neilgu laiku palūgt pieskatīt bērnus jebkuram pedagogam.
 2. Pagarinātās dienas grupas skolotāja tiesības:
  • patstāvīgi izvēlēties pagarinātās dienas grupas darba organizācijas formas un metodes,

 20.2. saņemt konsultācijas un informāciju no skolas vadības, kā arī citiem pedagogiem un atbalsta personāla par pagarinātās dienas grupas darba organizāciju un skolēniem.

 

 • Skolēna atbildība par noteikumu neievērošanu

 

 1. Skolēns ir atbildīgs par savu uzvedību un noteikumu ievērošanu. Atkarībā no izdarītā pārkāpuma, skolēnam var noteikt sodus – mutisks aizrādījums, rakstiska piezīme, ziņojums vecākiem (personām, kas realizē aizgādnību).
 2. Ja skolēns atkārtoti neievēro noteikumus, traucējot pārējo skolēnu darbu pagarinātās dienas grupā vai ar savu uzvedību radot draudus savai vai citu skolēnu veselībai un drošībai, tad skolas pedagogi brīdina vecākus (personas, kas realizē aizgādnību)  par atskaitīšanu no pagarinātās dienas grupas.
 3. Ja skolēna vecāki (personas, kas realizē aizgādnību) atsakās ierasties uz sarunu, par to tiek informēti sociālie dienesti, vecāki (personas, kas realizē aizgādnību) rakstiski tiek brīdināti par skolēna atskaitīšanu no pagarinātās dienas grupas un skolēns no pagarinātās dienas grupas tiek atskaitīts trīs dienu laikā. 

 

 • Atbildīgie un kārtība, kādā skolēni un viņu vecāki (personas, kas realizē aizgādnību) tiek iepazīstināti ar noteikumiem.

 

 1. Katra mācību gada sākumā direktora vietnieks  iepazīstina 1.-4.klašu audzinātājus un pagarināto     dienas grupas skolotājus ar noteikumiem.
 2. Pagarinātās dienas grupas skolotājs iepazīstina pagarinātās dienas grupas skolēnus ar noteikumiem mācību gada sakumā un atkārtoti, ja ir noteikumu pārkāpumi.

 

 1. Noteikumu un grozījumu pieņemšanas kartība

 

 1. Grozījumus un papildinājumus noteikumos var ierosināt skolas direktors, direktora vietnieks, klašu audzinātāji vai skolas padome.
  1. Grozījumus un papildinājumus noteikumos apstiprina skolas direktors.
  2. Noteikumi un grozījumi tajos stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.