Attālinātā mācību procesa plānojums

Pamatojoties uz direktores p.i. rīkojumu Nr.VS69-21-72-rs, tiešsaistes stundas atsevišķām klasēm tiek norādītas sadaļā “Izmaiņas” e-klasē un mājaslapā.

Stundu saraksts attālinātā mācību procesa laikā netiek mainīts. Daļa mācību stundu tiek organizētas kā tiešsaistes stundas MS Teams platformā, daļa stundu kā skolēnu patstāvīgais darbs, mācību materiālus nosūtot izglītojamajiem e-klasē.