Skolas personāls

Administrācija:

Direktore

Ija Grosmane

Direktores vietnieces izglītības jomā:

Kristīne Bringmane

                                                          Ārija Vicinska

Direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā:

Dina Svikle

Lietvedības pārzine

Sanita Puķīte

Pedagoģisko darbinieku saraksts 2019./2020.m.g.

  Uzvārds Vārds Mācību priekšmets Audzināmā klase
      Akmentiņa      Daiga       matemātika  
      Alksne     Vineta sākumskolas mācību priekšmeti, speciālais pedagogs     1.b
      Apse     Daiga       latviešu valoda  

      bibliotekāre

    7.a
      Apsīte     Žanete       mūzika     9.a
   Krauze Liene      informātika  
      Bringmane     Kristīne      latv.val.  
      Bumbiere     Daina      logopēds  
      Dauksts     Arnis     bioloģija, sports     5.a
      Zosāre     Ilze      sākumskolas mācību priekšmeti      2.b
      Gaiķis     Jānis      mājturība un tehnoloģijas  
      Gosa     Vita      sākumskolas mācību priekšmeti     3.a
      Graumane     Zenta       matemātika  
    Kunga-Švītiņa     Inese       mūzika  
      Hvesko     Iveta pagarinātā dienas grupa,pedagoga palīgs  
    Jēkabsone     Monta       angļu val.      7.b
     Paožole    Inita  mājturība un tehnoloģijas  
     Krūmiņš    Toms       ģeogrāfija  
      Mačuka     Inga       sākumskolas mācību priekšmeti     3.b
      Neilande     Astra       pagarinātā dienas grupa  
      Pilāne     Linda       Latvijas vēsture,pasaules  vēsture,kulturoloģija,vizuālā māksla      6.b
      Pluģis     Mārtiņš       sports      6.a
      Purvaine     Dace       sports     8.a
      Saveļjeva     Zoja       krievu val.  
      Skudrīte     Solvita       sākumskolas mācību priekšmeti     4.b
      Suško     Ludmila       sākumskolas mācību priekšmeti     4.a
      Šiltere     Regīna       fizika  
      Šube     Anita       latviešu val.    
      Krauze     Liene       sports     5.b
      Vicinska     Ārija       angļu val.  
      Zaica     Irēna       sociālās zinības  
      Birska     Dzintra      ķīmija  
      Želnina     Gunta  sākumskolas mācību priekšmeti,  

angļu val.

    1.a
      Žemaite     Inese  sākumskolas mācību priekšmeti,  

angļu val.

     2.a
      Zonberga     Aija       psihologs  
      Logina    Renāte       Sociālais pedagogs