Pašnovērtējuma ziņojums 2020


Lasīt vairāk

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu


Lasīt vairāk

Skolas nolikums


Lasīt vairāk

Skolas iekšējās kārtības noteikumi skolēniem


Iekšējie kārtības noteikumi skolēniem Iekšējie kārtības noteikumi skolēniem-grozījumi

Lasīt vairāk

Iekšējie noteikumi “Direktora, pedagogu un darbinieku rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību.


Lasīt vairāk

R69vsk izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība


Rīgas 69. vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība grozījumi

Lasīt vairāk

Noteikumi sporta un atpūtas laukuma izmantošanai


Rīgas 69.vidusskolas sporta un atpūtas laukuma iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši visiem skolas darbiniekiem, izglītojamiem un sporta laukuma apmeklētājiem. Tie nosaka Laukuma darba organizāciju, darba laiku, darbinieku, izglītojamo un apmeklētāju peinākumus un atbildību. Noteikumi sporta un atpūtas laukuma izmantošana

Lasīt vairāk

Kārtība darbam ar izglītojamo kavējumiem


Kārtība darbam ar izglītojamo kavējumiem Rīgas nosaka, kā Rīgas 69.vidusskolā tiek veikta kavējumu pieteikšana, reģistrēšana, attaisnošana, kā arī preventīvais darbs kavējumu novēršanai. Kārtība darbam ar izglītojamo kavējumiem

Lasīt vairāk

Par nepiederošu personu uzturēšanos skolā


Kārtība kādā skolā uzturas nepiederošanas personas   

Lasīt vairāk

Iekšējie noteikumi “Par bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību


Kārtība nosaka bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību. Tās mērķis ir identificēt bērnu interešu aizskārumu vai apdraudējumu un to novērst.

Lasīt vairāk