Speciālais pedagogs – Vineta Alksne

Speciālais pedagogs katru dienu organizē individuālo vai grupu darbu ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības un nepieciešams atbalsts mācību procesā.

  • speciālās izglītības skolotājs saskaņo sava darba saturu ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotājiem un vienojas par to, kad bērns mācās individuāli un kad piedalās kopējās mācību stundās;
  • palīdz īstenot izglītības programmu konkrētajos mācību priekšmetos atbilstoši Valsts izglītības standartam un atbilstoši katra izglītojamā attīstības līmenim;
  • sadarbojas ar atbalsta personālu, klases audzinātājiem, skolas administrāciju un bērnu vecākiem, lai izprastu izglītojamā uzvedību, problēmas un lai izvēlētos izglītojamajiem piemērotākās mācību metodes;
  • palīdz skolēniem izskaidrot nesaprotamo mācību vielu;
  • palīdz radīt motivāciju mācīties, attīstīt sadarbības un komunikācijas prasmes, palīdz izglītojamajiem sagatavoties stundām;
  • veic izglītojamo attīstības dinamikas izpēti.